The Big 5

The Big five är de fem viktigaste förmågorna i styrdokumenten. Ofta kan man se att förmågorna kopplas ihop med de fem stora djuren, Elefant, buffel, noshörning, lejon och leopard, dock har förmågorna ingen koppling till djurens förmågor. Göran Svanelid är universitetslektor och forskare menar på att det finns fem förmågor som beskrivs i kursplanen, analysförmåga, metakognitiv förmåga, procedurförmåga, begreppsförmåga samt kommunikativ förmåga. 

Så här beskriver Svanelid de fem förmågorna

Att analysera innebär t ex att kunna beskriva och förklara samband och mönster eller att kunna resonera i termer av orsaker och konsekvenser samt har förmågan att vända och vrida på ”saker”, att se på personer och händelser utifrån olika perspektiv  
Den kommunikativa förmågan uttrycks exempelvis genom att eleven samtalar, berättar, argumenterar, resonerar, presenterar eller formulerar och besvarar frågor.
Den begreppsliga förmågan handlar t ex om att kunna känna till innebörden av viktiga/centrala ämnesbegrepp samt kan använda de i olika sammanhang.
Att ha förmågan att hantera information betyder att en elev vet var hon/han hittar information, kan välja ut relevanta delar, värdera och kritiskt granska informationen vilket bl a visar sig genom att eleven kan skilja fakta från värderingar. I senare artiklar har jag vidgat denna förmåga och valt att kalla den för ”procedurförmåga”. Denna förmåga innehåller förmågan att hantera information, men jag har lagt till alla de exempel på olika färdigheter som t ex att kunna laborera, planera och tillaga mat, skapa egna bilder och musik, dansa, simma 200 meter eller hur man konstruerar en modell av en bro i teknik. Dessa färdigheter hade jag tidigare buntat ihop i s.k. ”ämnesspecifika förmågor”, men nu har de en egen plats, tillsammans med att hantera information, inom ”The Big 5”. 
Den metakognitiva förmågan innebär bland annat att en elev har ett reflekterande förhållningssätt och kan pröva och ompröva saker han/hon gjort, t ex i bild eller på slöjdlektionerna. Det kan även innebära avgöra rimligheten i ett svar, anpassa en redovisning efter t ex syfte och målgrupp.


Här nedan finns en sammanfattning av vad som menas med de olika förmågorna
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar